Všeobecne záväzné nariadenia, smernice

 Rok: 2022

 VZN - čas predaja a čas prevádzky služieb Čamovce.docx (61768)

VZN-o-umiestnovani-volebnych-plagatov-na-uzemi-obce.rtf (1346222)

 Návrh VZN-o-umiestnovani-volebnych-plagatov-na-uzemi-obce.rtf (1345667)

 Návrh VZN - čas predaja a čas prevádzky služieb Čamovce.docx (61864)

 Vzn o určení miesta a času zápisu detí ZŠ a MŠ.docx (60905)

 Rok: 2018

VZN č. 5_2018 o miestnych daniach na rok 2019.docx (65137)

VZN č. 4_2018 o miestnom poplatkuza komunálne odpady na rok 2019.docx (64476)

VZN č. 3_2018 urdžiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej zelene.doc (82432)

VZN č. 2_2018 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.docx (16556)

VZN č. 1_2018 o organizácii miestneho referenda.doc (66048)

 

Rok: 2017

Vzn č. 2_2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2018.docx (64433)

Vzn č. 1_2017 o miestnych daniach na rok 2018.docx (65096)

Dodatok k VZN č. 1_2016 o nakladaní s kom. odpadmi.docx (16763)

 

Rok: 2016

Vzn č. 3_2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2017.docx (64168)

Vzn č. 2_2016 o miestnych daniach na rok 2017.docx (65073)

 

Rok: 2015

Vzn č. 3_2015 o miestnych daniach na rok 2016.docx (63,6 kB)

Vzn č. 2_2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2016.docx (64200)

VZN č. 1_2015 o poskytovan dotci z rozpotu obce.doc (188416)

 

Rok: 2014

Dodatok k VZN o dane a miest. poplatkoch.doc (34304)

VZN o chove psov.doc (37376)

 

Rok: 2013

Vnútorný predpis Verejné obstarávanie - november 2013.doc (87040)

Vnútorná smernica o finančnej kontrole.doc (88,5 kB)

VZN o výške príspevkov v šk. zariadeniach 2013.doc (67072)
VZN - obce s verejným vodovodom 2013.doc (64000)
Kolektívna zmluva.pdf (4922091)

 

Rok: 2012

Smernica k inventarizácii 2012.pdf (214,1 kB)

 

Rok: 2011

VZN odpady 2011.pdf (275,4 k

Kolektívna zmluva 2011 - Zásady pre tvorbu soc. fondu - obce.doc (97,5 kB)


Rok: 2010

VZN - prevod nehnuteľností 2010.pdf (132 kB)

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (163,2 kB)


VZN DNaMP.doc (83456)