Vítame Vás na stránkach obce Čamovce

 

Čamovce ležia vo východnej časti Cerovej vrchoviny v doline Čamovského potoka. Obec má 569 obyvateľov a prvýkrát sa spomína v roku 1240 ako Chamatelke. Bola podriadené hradu Hajnáčka, neskôr patrila viacerým zemepánom.

Zaujímavosťou Čamoviec je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Anjelov strážcov z roku 1846, ktorý bol v roku 1910 prestavaný.

 

 

                                   

Program rozvoja obce Čamovce - dotazník

Vážení spoluobčania!

 

V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čamovce, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Tento program je dôležitou súčasťou procesu získavania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a iných zdrojov určených na rozvoj obce a jej okolia.

Keďže sa jedná o program týkajúci sa každého z nás, zaujímajú nás predovšetkým Vaše názory. Va­šimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, pos­trehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania tohto dokumentu. Pre vyplnenie dotaznííka stačí kliknúť na link pod textom.

 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru